Patrick Finch – Health of the Web Report – Mozilla Summit 2013

Patrick Finch зборува за здравјето на Интернет и за компаниите што поседуваат огромни бази на податоци, во презентацијата „Health of the Web Report“, на Mozilla Summit 2013.