Групна фотографија Mozilla Summit 2013

Моменти по фотографирањето на групната фотографија со сите учесници на Mozilla Summit 2013