сесија Building a Web Literate World

Фотографија направена за време на сесијата „Building a Web Literate World“